Liệu có cần thay đổi???

Trăn tr v câu hi "Tht s người ta mun thay đi không?", sau khi m topic "Liu có cn thay đi" trên din đàn IPL, mình đã nhn được rt nhiu ý kiến có giá tr. Mình tng hp và post lên blog này đ mi người cùng tham kho.

Khi nào thì s thay đi (1 con người) là cn thiết?

S
thay đi là cn thiết khi con người y không mun/không th nguyên v trí như hin ti. Ch có bn thân ch th mi xác đnh được lúc nào là cn thiết. Cái tác đng đến s thay đi bn thân nhiu là do Môi trường. Ch th ít khi nhn thc được mình phi thay đi nếu không có tác đng nào đó vào ch th. H s thay đi khi nhn thy s bt n. Khi mt người đã hài lòng và cm thy "an toàn" vi nc nhu cu mong mun ca h, h s không (hoc rt ít) ý thc v s thay đi. Khi nhn thc vic thay đi (tâm lý, tư tưởng, hành đng) s mang li cho người đó hoc: sc khe; hoc tin bc; hoc s bình an; hoc s giúp người đó có 1 công vic tt hay đôi khi ch đơn gin là đ người đó tìm thy nim vui trong công vic và cuc sng thì h s đt li vn đ thay đi.

Thay đ
i là phn không th thiếu ca s trưởng thành/tiến b. Tuy nhiên mt điu quan trng không kém là s thay đi ch có th din ra khi người ta mun thay đi. Con đường, hoàn cnh, xut thân và kh năng ca mi người rt khác nhau, nhưng nếu vn đ không xut phát t chính h thì cho dù có gi m thì điu cn thiết s không bao gi được coi là cn thiết đi vi h. Mt người thy được s cn thiết phi thay đi thì h s bt đu t đt câu hi chính mình.

Nói v
cách tác đng vào môi trường đ khiến con người thay đi có các lung ý kiến:
- C
n có tm gương sáng (người tht, vic tht, hoc nhưng câu chuyn nh)
- T
o môi trường
- Áp đ
t s thay đi (k c s dng bin pháp mnh)

Trong tr
ường hp ch th không mun thay đi, hoc dùng chiêu "mưa dm thm đt", "hu x t nhiên hương", hoc la chn thi đim "chín mui", hoc gây áp lc (tư tưởng, tinh thn), hoc tm thi đ li đó đ thay đi nhng con người đang có nhu cu, khao khát thay đi. La chn phương cách nào là tùy thuc vào đi tượng cn thay đi, hoàn cnh và ngun lc ca chính mình.

Khi nào thì biết mt người tht s mun thay đi?

S
thay đi thường đến sau khi người ta chu mt cú shock nào đó, hay tri nghim mt điu gì đó, hay mong mun cái gì đó hay đơn gin hơn, tiếp cn được vi mt ánh sáng nào đó.

Không có quy lu
t hay biu hin nào là c th mà nó ph thuc vào tng cá nhân c th. Tuy nhiên có mt s biu hin thường gp nhng người đang tht s mun thay đi:

- Ng
ười ta s bt đu làm mt vic gì đó như: nói lên mong mun thay đi ca mình, nói nhiu đến d đnh, ước mơ,... bt đu hành đng (tìm hiu cái mình mun, t vn, nh tư vn, đi hc,...).

- H
s luôn đ cp (mt cách ý thc hoc vô ý thc) v điu đó mi khi trao đi. Rt có th d đ nhn ra điu trăn tr ca h, bi trong rt nhiu ln trò truyn s có cùng mt ch đ h mun xoay quanh.

- H
s bt đu trăn tr và t đt nhng câu hi v chính mình và nhìn li chính mình

Mt cam kết thay đi s được th hin như thế nào mt người?

Công vi
c ca người h tr/mun giúp đ là giúp người cn thay đi nhn ra mc đích, đng lc ca vic thay đi. Sau đó, hãy đ h t cam kết vi hnh phúc, vi tương lai ca h. Điu này tùy thuc nhiu vào ý chí và n lc ca cá th.

Cam k
ết thay đi th hin qua nhng hành đng mi da trên tư tưởng, nhn thc mi. Cam kết được th hin yếu t hoc mnh m mt người. Điu này không phân bit bng hình thc th hin bên ngoài như hét to thì nghĩa là cam kết mnh m hơn. Nó, được th hin qua ánh mt mnh m, nhìn thng, và nhng lúc mà cá nhân đó phi đi mt vi quyết đnh. Và cũng được th thách qua thi gian. Cam kết s có hai hướng: mt là tiến lên bng hành đng thay đi (quyết tâm), hai là quyết không chp nhn hoàn cnh cũ (kiên đnh).

Nh
ng người đang thay đi bt đu nói v hành đng. H thường có xu hướng nói hoc nghĩ v nhng vic mình s làm và cm thy thích thú mi khi được suy nghĩ v điu đó ... Mi ln nhc v điu đó là mt ln nhng li cam kết hành đng được nhc li. H bt đu hành đng và làm khác đi nhng gì h đã làm. Hoc làm tt hơn, hiu qu hơn nhng gì h đang làm.

Nếu mt người đã không mun thay đi, mình có nên giúp h không?

Ai cũng c
n giúp đ đ thay đi. Nếu giúp được, hãy cho h mt tm bn đ và đng lc đ đi.

T
t c các vn đ đu xut phát t chính h, chúng ta ch là mt nhân t đi vi h. Đâu phi mun người khác thay đi thì h s thay đi... Quan trng là cách thc hin. Hãy chia s, lng nghe và đ người đó quyết đnh là nên thay đi hay không. Vic đu tiên cn thay đi h là mang đến cho h ý thc cn thay đi.

V
i mt người không mun thay đi thì ch giúp được ngay lp tc. Cái gì không mun thì rt khó ép, tt nht là làm cho h hiu ra vic thay đi là cn thiết. Có th dn d h m rng thế gii quan ca mình bng cách gii thiu cho h nhng hiu biết mi, cho h mt cái nhìn rng hơn hoàn cnh hin ti. Hoc ch ra cho h thy h đang đâu (mà có khi h không biết). Khi y t người ta s có mong mun thay đi hay không. Vì mt trong nhng nguyên nhân người không mun thay đi đó là c nghĩ cuc sng nó ch có thế, mà không biết là có nhng khía cnh khác, nhng môi trường hay cuc sng khác na.

Đ
giúp mt người thay đi phi nhìn ra được h đang mong mun nc nhu cu nào không? H đã hài lòng vi nc nhu cu đó chưa? (Nếu có thì hài lòng mc đ nào? Có mun "tt hơn" không?); ri linh đng dùng cách phù hp. Còn không đ thi gian đ "nhìn" ra vn đ ca mi người thì ch đng đnh hướng h. (phân tích tháp nhu cu Maslow --> đánh trúng tim đen "tham - sân - si" ca h ^^).

Có nh
ng người không có kh năng nhìn nhn chính bn thân mình; cũng không biết mình có mun/cn thay đi không? --> Vic đnh hướng và to điu kin cho h tiếp cn + hòa nhp vào nhng môi trường (mà mình thy h nên hòa nhp) là cn thiết; Vic tiếp xúc vi con người mi, môi trường mi thường s to đng lc đ h mun "làm mi" mình, và khi h đã mun ri thì có vô vàn cách đ giúp h thay đi.

Ngoài ra, cũng c
n lưu ý chưa chc "s thay đi" nào cũng là tt (và nên có); chưa chc s tác đng nào cũng mang li hiu qu tích cc. Do đó, phi tác đng đúng lúc, phù hp và thun theo t nhiên.

Đ to ra hiu ng thay đi tích cc, nên tác đng t nhng người đang khao khát mun thay đi (nhưng đang tng nhn thc/mc đ gây nh hưởng đến người khác/v trí còn thp) hay tác đng vào nhng người có nh hưởng, uy tín (dù xác sut h mun thay đi mình chưa d đoán được)?

Thay đ
i là mt trng thái đến t bên trong trước. Nó yêu cu người ta phi Ng ra hoàn cnh ca mình, Ng ra mong ước ca mình. Nếu đến t nhng lc hút bên ngoài thì đó không bn vng và mang tính mê mui.

M
t s trường hp thì tác đng lên nhng người có nh hưởng, h d ni bt lên trên và là mt tm gương đi chiếu cho nhng người đang mong mun thay đi. Đó là mt kiu chiến lược. Tuy nhiên vi đi tượng này có th gp nhiu khó khăn bi thông thường h s ch nghe nhng người có nh hưởng và uy tín cao hơn h.

Còn l
i thì vn tác đng và to hiu ng lên nhng người mun thay đi và nhng người cn thay đi, ch ra cho h cách hiu v mình, hiu v thế gii, gii thiu cho h các công c,... đ h có th đi ti đích nếu mun.

Dù tác đ
ng lên đi tượng nào, điu quan trng là s kiên trì và cái tâm mình dành cho h. Nếu không đ mt b triết lý, hay là mt nhà tư tưởng có sc truyn ti cao, thì hãy ly nhng giá tr t chính mình và nhng suy nghĩ cht cha v h đ mong h mt phn nhìn ra vn đ. Con đường ngn nht t con người đến con người là "t trái tim đến trái tim". C thng thn chia s lòng mình vi nhng gì mình đã tri nghim, t h s chn con đường phù hp vi h :) Mi người đu có s tác đng nht đnh ti người khác tùy vào nc đ quan tâm, kh năng nh hưởng nhưng dù sao, hãy c chia s, dù bn là ai. Hãy c quan tâm, dù người đó có thế nào đi chăng na...

Khi ch
ưa đ lc, hãy tp trung tác đng đến nhng người bn có th tác đng sau đó t t lan ta hiu ng, dn dn m rng đi tượng. (Khi bn thân đã đ lc & có nhng đng minh cùng chí hướng, hãy to ra mt cuc cách mng. ^^)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét