"Suối nguồn" & những tâm đắc... (P.2)

(tiếp)

"Dù tương lai mỗi người khác nhau, ở vào thời điểm bắt đầu cuộc sống, nhân loại luôn tìm kiếm một hình ảnh cao cả về bản chất con người cũng như về cuộc sống"

"Trong mỗi thế hệ người sẽ chỉ có một số ít hiểu rõ và đạt được nhân dạng thật sự của con người - chính mới là những người xoay chuyển thế giới này và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống"

"Mỗi người tự tạo ý nghĩa, phong cách, và mục đích cuộc sống của anh ta"

"Bạn chỉ có thể tìm thấy niềm vui nếu bạn làm việc của mình theo cách tốt nhất có thể đối với bạn. Nhưng nói "cách tốt nhất" tức là nói đến các tiêu chuẩn - và bạn tự đặt ra các tiêu chuẩn cho riêng mình."

"Có những giây phút mà thứ gì đó lớn lên trong anh, không phải là một ý nghĩ hay một cảm giác, mà là một làn sóng của một sức mạnh thể chất nào đó"

(còn nữa)

1 nhận xét: