"Suối nguồn" & những tâm đắc... (P.14)

(tiếp)

"Tầm nhìn, sức mạnh và lòng dũng cảm của bạn đến từ linh hồn của bạn. Linh hồn của một người lại chính là cái tôi của anh ta. Cái tôi có chức năng tư duy, cảm giác, đánh giá và hành động"

"Cái tôi chính là toàn bộ bí mật sức mạnh của con người - cái tôi ấy đầy đủ trong bản thân nó. Cái tôi là nguyên nhân đầu tiên, là nguồn năng lượng, là động lực sống, là cội rễ của tất cả"

"Tất cả các chức năng của thể xác và linh hồn đều có tính cá nhân. Chúng không thể bị chia sẻ hoặc chuyển giao cho người khác"

"Loài người có thể học lẫn nhau. Nhưng học chỉ luôn là sự trao đổi nguyên vật liệu. Không ai có thể cho ai khả năng tư duy. Và khả năng tư duy ấy lại là phương tiện duy nhất giúp chúng ta tồn tại"

"Mối quan tâm của người sáng tạo là chinh phục tự nhiên. Còn mối quan tâm của kẻ ăn bám là chinh phục con người"

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét