"Suối nguồn" & những tâm đắc... (P.8)

(tiếp)

"Chính trực là khả năng trung thành với một tư tưởng"

"Tư duy là cái người ta không thể vay mượn hay cầm cố được"

"Khi làm việc về vấn đề đức tin thì bạn phải là người có đức tin đầu tiên"

"Một người phải hoài nghi những cảm xúc cá nhân nhất của mình. Những thứ bạn ham muốn thực ra chẳng hề quan trọng. Người ta không thể hạnh phúc cho đến chừng nào người ta nhận thức điều này một cách trọn vẹn"

"Không thể mua lấy sự tha thứ bằng cách bắt đầu từ trên đỉnh, chỉ có sự trong sáng trong con tim mới có thể xây dựng nên một đền thờ"

(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét